Team

Jay Shah Profile

Jay Shah

Vice-President
Sakshi Sharma Profile

Sakshi Sharma

Prabha Choudhary Profile

Prabha Choudhary

Officer
Vy Tran Profile

Vy Tran

Officer
Jennifer Zhou Profile

Jennifer Zhou

President
Shweta Annaldasula Profile

Shweta Annaldasula

Treasurer